Tuesday, February 1, 2011

တိမ္၌ၿဖစ္ေသာနိမိတ္လကၡဏာ

တနဂၤေႏြ၊ ရက္ဒိေ၀၌၊ ထက္ေဗြအာကာ၊ တိမ္တိုက္သာလွ်င္၊ ဖီလာၿဖတ္သန္း၊ တံခြန္တန္းက၊ ေရွ႕ခန္းရပ္ေၿမ၊ စစ္ထြက္ေပအံ၊ ေရာင္ေရြႊ၀င္း၀ါ၊ တနလာၤကား၊ ေသနာသူရ၊ ပ်က္ဆီးရလိမ္႕၊ တ၀ေဘာမာ၊ ရက္အဂၤါမူ၊ ဒိသာေရွ႕ခြင္၊ စစ္ၾကီးဆင္အံ႔၊ ရက္လွ်င္ဗုဒၶ၊ တံခြန္ၿပေသာ္၊ ပါပမေသြ၊ ေရာက္လတ္ေခ်၏၊ တစ္ေထြဂုရု၊ ထြက္လာၿပဳေသာ္၊ ေရာက္မူကညာ၊ ရတနာဆင္ၿဖဴ၊ စြဲမွတ္ယူေလာ႔၊ တရဂူတြင္သာ၊ ရက္ေသာၾကာ၀ယ္၊ မွန္စြာစစ္မက္၊ ထြက္လတ္အၿပီး၊ တစ္သီးမွတ္ဖြယ္၊ စေန၀ယ္ကား၊ ၿပည္႔ၾကယ္၀ေၿပာ၊ မုိးလွ်င္ေပါသည္၊ ထြက္ေသာတိမ္တို႔ ၿခင္းရာတည္း
လို႕နက္စက္ေရာင္ဆရာေတာ္က သူရဲ႕ နတ္စက္ေရာင္သိုက္စာမွာ တိမ္တို႔တြင္ ၿဖစ္တတ္ေသာ အၿခင္းအရာမ်ားကို ေရးသာၿပဆုိထားပါတယ္၊ ေကာင္းကင္ရွိလွ်င္ တိမ္တိုက္ဟာ ရွိစၿမဲပါ ၊ တရံ တခါမွာ တိမ္ဖုံးေနတာ ၊ တိမ္ေတြေတာက္ေနတာ ၊ နဂါးေငြ႔ေတြတန္းတာ၊ တိမ္ေတြ အေရာင္ ေၿပာင္းတာ စတဲ႔အခါေတြမွာ ဒီအေဟာနဲ႕ သတ္ဆိုင္တယ္လို႕ ဆုိပါတယ္။
တနဂၤေႏြ၊ ရက္ဒိေ၀၌၊ ထက္ေဗြအာကာ၊ တိမ္တိုက္သာလွ်င္၊ ဖီလာၿဖတ္သန္း၊ တံခြန္တန္းက၊ ေရွ႕ခန္းရပ္ေၿမ၊ စစ္ထြက္ေပအံ၊ ဆိုတာက တနဂၤေႏြေန႔မ်ာ တိမ္ဟာ ေရွ႔နဲ႕ေနာက္ ေတာင္ နဲ႕ ေၿမာက္စသၿဖင္႔ ဖီလာကန္႔လန္႔သြားေနၿပီး ၊ ေကာင္းကင္ၿပင္မွာ တံခြန္တန္းေနလွ်င္ေတာ႔ ၊ တိုင္း ၿပည္ရဲ႕ အေရွ႕အရပ္မွာ စက္မက္ၿဖစ္လို႕ ၊ တုိင္းၿပည္ကစစ္သားမ်ား စစ္ထြက္ရမယ္လို႕ ဆိုပါတယ္ အဘိုးရဲ႕ မွတ္စုေအာက္ေၿခမွာ ဒီလိုေလးေရးထားပါတယ္ ( ၁၉၆၂ခု ေမလ၃၀ရက္ တိမ္မ်ား အေရွ႕မွ အေနာက္သို႔ ေရြ႔လွ်ား ၁၂ရက္အၾကာ ၊ အေရွ႕ဖ်ားတိုင္း ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ ၿမန္မာၿပည္ကို ဗိုလ္ေန၀င္း စစ္တပ္ေၿခမႈန္းလို႕) ေရးသားထားပါတယ္။
ေရာင္ေရြႊ၀င္း၀ါ၊ တနလာၤကား၊ ေသနာသူရ၊ ပ်က္ဆီးရလိမ္႕၊ ဆိုတာကေတာ႔ တနလာၤေန႔မွာ တိမ္ဟာ ေရႊေရာင္ေတာာက္ၿပီး ၊ ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ႔ စစ္သူၾကီးမ်ား စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သူရဲ ေကာင္းမ်ားက်ဆုံးတတ္ပါတယ္၊ ဓႏုၿဖဴခံတပ္သို႕မေရာက္မွီ ၊ ၿမ၀တီမင္းၾကီး ဦးစက မင္းၾကီးမဟာ ဗႏၶဳလကို တိမ္နိမိတ္မေကာင္းေၾကာင္း သတိထားရန္အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားဖူးတယ္လို႕ ၊ မင္း ၾကီးဦးစ အထုပၸတၱိမွာ ဖက္မွတ္ဖူးပါတယ္၊ မင္းၾကီးဦးစ ေလွ်ာက္တဲ႕အတုိင္းပင္ ၊ ဓႏုၿဖဴၿမိဳ႕မွာ မင္း ၾကီးမဟာဗႏၶဳလ က်ဆုံးခဲ႕ပါတယ္။
ရက္အဂၤါမူ၊ ဒိသာေရွ႕ခြင္၊ စစ္ၾကီးဆင္အံ႔၊ဆိုတာကေတာ႔ အဂၤါေန႔မွာ တိမ္ေတာက္တယ္ အေရာင္း အဆင္းေၿပာင္းလဲ ၿခင္းမ်ားရွိတယ္ဆုိရင္ေတာ႔ တုိင္းၿပည္ရဲ႕ အေရွ႕အရပ္မွာ ၊ စစ္ပြဲၾကီးမ်ား ၿပည္ တြင္းစစ္မ်ား ၿဖစ္တတ္တယ္လို႕ ဆိုပါတယ္။
ရက္လွ်င္ဗုဒၶ၊ တံခြန္ၿပေသာ္၊ ပါပမေသြ၊ ေရာက္လတ္ေခ်၏၊ဆိုတာကေတာ႔ ွဗုဒၶဟူးေန႔ မွာ ေကာင္းကင္မွာ တံခြန္ထြန္းလွ်င္ၿဖင္႔ တုိင္းခန္းၿပည္ရြာမွာ မေကာင္းမႈက်ေရာက္တတ္ပါတယ္၊ ေရာဂါဆိုမ်ား ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား စသၿဖင္႔စသၿဖင္႔ မေကာင္းမႈေတြ စုံၿပဳံက်ေရာက္ တတ္ပါတယ္။
တစ္ေထြဂုရု၊ ထြက္လာၿပဳေသာ္၊ ေရာက္မူကညာ၊ ရတနာဆင္ၿဖဴ၊ စြဲမွတ္ယူေလာ႔၊ ဒါကေတာ႔ ရွင္းပါတယ္၊ ၾကာသပေတးနဲ႕ မွာတိမ္ေတာက္တယ္ ၊ အေရာင္ထြက္တယ္ ၊ တံခြန္ၿပတယ္ဆုိရင္ ေတာ႔ ၊ ဆင္ၿဖဴရတနာတုိ႕ သမီးရတနာတုိ႕ ဆုိက္ေရာက္လာတတ္တယ္လို႕ ဆုိပါတယ္။
တရဂူတြင္သာ၊ ရက္ေသာၾကာ၀ယ္၊ မွန္စြာစစ္မက္၊ ထြက္လတ္အၿပီး၊ တစ္သီးမွတ္ဖြယ္၊ ေသာၾကာေန႔မွာ တိမ္ေတာက္တယ္ ၊ တံခြန္ၿပတယ္ ၊ အေရာင္အဆင္းေၿပာင္းလဲ ၿခင္းရွိတယ္ဆုိ ရင္ေတာ႔၊ ၿပည္တြင္းစစ္ေတြၿပီးဆုံးမယ္ ၊ တိုင္းတပါးနဲ႕ တုိက္ခုိက္တဲ႕ စစ္ေတြေအာင္ၿမင္မယ္လို႕ ဆိုလိုပါတယ္။
တစ္သီးမွတ္ဖြယ္၊ စေန၀ယ္ကား၊ ၿပည္႔ၾကယ္၀ေၿပာ၊ မုိးလွ်င္ေပါသည္၊ ထြက္ေသာတိမ္တို႔ ၿခင္းရာတည္း။ဆိုတာကေတာ႔ စေနမွာ တိမ္ေတာက္တယ္ ၊ တံခြန္ၿပတယ္ ၊ နဂါးေငြ႔တန္းေပၚတယ္ ၊ အေရာင္အဆင္း ေၿပာင္းလဲၿခင္းမ်ားရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ႔ မိုးေပါၿပီး ဆန္ေရစပါး ေပါမ်ားမယ္လို႕ ဆုိလုိပါတယ္ ။ အထက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ အဘိုးရဲ႕ မွတ္စုမွ ကူးယူေဖာ္ၿပၿခင္းသာ ၿဖစ္ပါတယ္ ၊ ကြ်န္ေတာ္ ဘာမွမသိပါ ၊ တစုံတရာမွားယြင္း ေဖာ္ၿပမွိပါက ၊ တတ္သိသူမ်ား ေ၀ဘန္ ေထာက္ၿပႏုိင္ပါေၾကာင္း။
ဘေလာ႔စာရႈ႕သူမ်ား စာေပဗဟုသုတ ကုံလုံၾကြယ္၀ၾကပါေစ၊ လို႔ေငြလမင္းတို႕က ဆုေတာင္းလိုက္ ပါတယ္ ၊ ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႕ၾကပါေစခင္မ်ာ။