Sunday, January 30, 2011

လ၌ၿဖစ္ေသာ နိမိတ္လကၡဏာ


ဂဠဳန္ရက္၌၊ ထြန္းတတ္စၿႏၵာ၊ ၿခည္၀ါေရာင္မဲ႕၊ လအိမ္ဖြဲ႕ေသာ္၊ ၿပည္ထဲေရးသာ၊ ၀ေၿပာစြာ၏၊ ဗ် ဂၣါ ရက္မင္း၊ ဖြဲ႕လာၿခင္းကား၊ မိုးမင္းေသြေရွာင္၊ မရြာေခါင္အံ႕၊ထိုေနာင္အဂၤါ၊ ေဒ၀ါသုန္ဖ်င္း၊ ၿဖစ္တုိ႔လွ်င္းလိမ္႔၊ ရက္မင္းဗုဒၶါ၊ ဖြဲ႕၀န္းကာေသာ္၊ ၿပည္ရြာေလးသြယ္၊ ၀ေၿပာၾကြယ္အံ႕၊ တစ္သြယ္ ဂုရု၊ ဖြဲ႕လာၿပဳမူ၊ နတ္တုကညာ၊ရတနာဆင္ၿဖဴ၊ ေရာက္မူဧကန္၊ မခြ်တ္မွန္အံ႕၊ တစ္တန္ေသာၾကာ၊ ဖြဲ႕၀န္းကာေသာ္၊ ေသတၱာသေႏၶး၊ ေရာက္လာေရးရွင္႔၊ မည္ေပးမေသြ၊ ရက္စေန၌၊ ဖြဲ႕ေထြ တ သီး၊ၿပည္ၾကီးၿပည္ငယ္၊ ပ်က္ေၾကာင္းသြယ္သည္၊ လ၀ယ္နိမိတ္ အေဟာ တည္း။
ဟူ၍ လတြင္ၿဖစ္တတ္ေသာ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို ၊ နတ္စက္ေရာင္ဆရာေတာ္မွ သူ၏နတ္စက္ ေရာင္သိုက္စာတြင္ ၊ အထင္အရွားေရးသားထားပါတယ္။ ဆုိလိုရင္းကေတာ႔ လဟာ ၀ိုင္း၀ုိင္းစက္ စက္ထြန္းလင္းေတာက္ပမေနဘဲ၊ အပိတ္အဖုံးမ်ားႏွင္႔ ေမွာင္ပိတ္ေနတာကို ဆိုလိုပါတယ္။ လဟာ အိမ္ဖြဲ႕လွ်င္ အလင္းေရာင္ မရေတာ႔ဘဲ ၊ ေမွာင္ပိတ္ေနတတ္ပါတယ္ ၊ ဒါကိုပင္ ပညာရွင္မ်ားက လၾကတ္သည္ဟု သုံးႏွဴံးတတ္ၾကပါတယ္။
ဂဠဳန္ရက္၌၊ ထြန္းတတ္စၿႏၵာ၊ ၿခည္၀ါေရာင္မဲ႕၊ လအိမ္ဖြဲ႕ေသာ္၊ ၿပည္ထဲေရးသာ၊ ၀ေၿပာစြာ၏၊ ဆိုတာ ကေတာ႔ တနဂၤေႏြေန႔မွာ လၾကတ္တယ္ဆိုရင္ ၿပည္ထဲအေရး သာယာ၀ေၿပာတတ္တယ္ လို႔ဆုိပါတယ္။
ဗ် ဂၣါ ရက္မင္း၊ ဖြဲ႕လာၿခင္းကား၊ မိုးမင္းေသြေရွာင္၊ မရြာေခါင္အံ႕၊ ဆိုတာက ဗ် ဂၣလို႔ေခၚတဲ႕ က်ားေန႔ တနည္း တနလာၤေန႔မွာ ေနၾကတ္လွ်င္ၿဖင္႔၊ မိုးမရြာဘဲ အဲဒီႏွစ္မိုးေခါင္းလိမ္႔မယ္လို႕၊ ဆုိလို ပါတယ္။
ထိုေနာင္အဂၤါ၊ ေဒ၀ါသုန္ဖ်င္း၊ ၿဖစ္တုိ႔လွ်င္းလိမ္႔၊ အဂၤါေန႔ ၾကတ္လွ်င္ေတာ႔ မုိးမေကာင္းပါဘူးတဲ႕ခင္ မ်ာ၊ မိုးရြာခဲ႕လွ်င္လဲ ရြာကာမတၱမွ်သာ ရွိၿပီး ေရမပါလို႕မို႔ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ပ်က္စီးမယ္လို႕ ဆုိလို ပါတယ္။
ရက္မင္းဗုဒၶါ၊ ဖြဲ႕၀န္းကာေသာ္၊ ၿပည္ရြာေလးသြယ္၊ ၀ေၿပာၾကြယ္အံ႕၊ဆိုတာကေတာ႔ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ လၾကတ္ၿပီဆုိလွ်င္ေတာ႔၊ တိုင္းခန္းၿပည္ရြာ သာယာလိမ္႔မယ္လို႕ဆိုပါတယ္။
ဂုရု၊ ဖြဲ႕လာၿပဳမူ၊ နတ္တုကညာ၊ရတနာဆင္ၿဖဴ၊ ေရာက္မူဧကန္၊ မခြ်တ္မွန္အံ႕၊ ဆိုတာကေတာ႔ ဂုရုေခၚ ၾကာသပေတးေန႔မွာ လၾကတ္ရင္ၿဖင္႔ တိုင္းတစ္ပါးကေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိတုိင္းၿပည္ထဲ ကေသာ္လည္းေကာင္း သမီးကညာတို႔၊ ရတနာဆင္ၿဖဴတုိ႕ ဆိုက္ေရာက္လာတတ္တယ္လို႕ ဆိုလို ပါတယ္။
တစ္တန္ေသာၾကာ၊ ဖြဲ႕၀န္းကာေသာ္၊ ေသတၱာသေႏၶး၊ ေရာက္လာေရးရွင္႔၊ ဆိုတာကေတာ႔ ေသာၾကာေန႔ လၾကတ္လွ်င္၊ လက္ေဆာင္ ဆက္သရလာမယ္လို႕ ဆိုလိုပါတယ္။
မည္ေပးမေသြ၊ ရက္စေန၌၊ ဖြဲ႕ေထြ တ သီး၊ၿပည္ၾကီးၿပည္ငယ္၊ ပ်က္ေၾကာင္းသြယ္သည္၊ လ၀ယ္ နိမိတ္ အေဟာ တည္း။ ဆိုတာကေတာ႔ စေနေန႔ လၾကတ္လွ်င္ေတာ႔ တုိင္းၿပည္ၾကီးငယ္ ပ်က္ဆီး မယ္လို႕ ဆိုလိုပါတယ္။ အခုေရးခဲ႕တဲ႕ အေၾကာင္းအရာမ်ားဟာ အဘိုးမွတ္စုမွ ကူးယူေဖာ္ၿပၿခင္း သာၿဖစ္ပါတယ္၊ မွားသည္မွန္သည္ ကြ်န္ေတာ္မသိပါ ၊ တတ္သိေသာ ပညာရွင္မ်ား ဒီစာကို ဖတ္မွိ ပါက ၊ ေထာက္ၿပေ၀ဖန္ ေၿပာဆိုႏုိင္ပါေၾကာင္း။
ဘေလာ႔စာရူသူမ်ား စာေပဗဟုသုတ ကုံလုံၾကြယ္၀ပါေစေၾကာင္း၊ ေငြလမင္းတုိ႔က ဆုုေတာင္း လိုက္ပါတယ္ ၊ ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႕ၾကပါေစခင္မ်ာ။

Thursday, January 27, 2011

ေန၌ ၿဖစ္ေပၚတတ္ေသာ နိမိတ္လကၡဏာ

ရ၀ိေခၚတုံ၊ ရက္ဂဠဳန္၌ ၊ ေရာင္ဟုန္ထြန္းပ ၊ သူရဇၨလွ်င္၊ ဖြဲ႕ထအိမ္ေန ၊ ၿဖစ္လာေပေသာ္ ၊ မေသြ ၿပည္႔ရြာ၊ မီးသာအတိ၊ ေလာင္တတ္ဘိ၏။ မွတ္သိတနလာၤ၊ ရက္ဒိ၀ါကား၊ ကညာနတ္တူ၊ တုိင္းတ ဆူက၊ ဆက္မူအမွန္ ၊ ၿမဲဧကန္တည္႔။ တဖန္ေဘာမာ၊ အိမ္ဖြဲ႕လာေသာ္၊ ရာဇာမင္းေလာင္း၊ ေရာက္ တုံေရွာင္းအံ႔။ တေၾကာင္းဗုဒၶ၊ ေပၚထစစ္မက္။ ဂုရုရက္ကား၊ ေပ်ာက္ၿပတ္ေဘးဒဏ္။ မွတ္ရန္ထုိၿပီး၊ တသီးေသာၾကာ၊ ေ၀းရပ္ရြာက၊ ရတနာဆက္ေရာက္။ ထုိ႔ေနာက္နဂါး၊ ရက္၌ၿငားမူ၊ ၿပည္သားခ်မ္း သာ၊ ၀ေၿပာစြာ၏၊ ထြက္ခါအစ၊ ဖြဲ႕လတ္ကေသာ္ ၊ မုခ်မလြတ္၊ ထမိန္၀တ္တုိ႔၊ ဥပဒ္ၾကီးစြာ၊ ေရာက္ တတ္ရာ၏၊ တခါမြန္းလတ္၊ မင္းမွဴးမတ္ႏွင္႔၊ မင္းၿမတ္၌သာ၊ ေဘးဆိုက္ရာသည္၊ ေနမွာနိမိတ္၊ အေဟာတည္း။
လိုု႔ ေနမွာၿဖစ္တဲ႔ နိမိတ္လကၡဏာမ်ား အေၾကာင္းကို နတ္စက္ေရာင္ဆရာက မင္းေၿပာင္းမင္းလဲ လကၡဏာမ်ားဆုိၿပီး၊ ေရးသားစပ္ဆုိထားပါတယ္ ၊  ေနသြားပုံကိုၾကည္႔ၿပီး ၊ စပ္ဆုိထားပုံပါ ၊ ေ၀ဒပညာ မွာ ၊ ေနဟာ ၿဂိဳလ္ေတြကို ေန႔စဥ္လွည္႔ပတ္ပါတယ္ ၊ ၿဂိဳလ္တစ္လုံး ဒါမွမဟုတ္ ၊ ဘာ၀တစ္ခု ကို တစ္ခါ ၿဖတ္သြားဘုိ႔ ၊ ေနဟာ ၂နာရီခြဲၾကာပါတယ္ ၊ ေနကိုေတာ႔ စန္းလို႔ေခၚဆိုပါတယ္ ၊ တရံတခါမွာ စန္း လို႔ေခၚတဲ႔ ေနဟာ အိမ္တစ္အိမ္ၿပီး တစ္အိမ္အစဥ္လိုက္မသြားဘဲ ၊ တေနရာထဲမွာ ရပ္တန္႔ေနတာကို အိမ္ဖြဲ႕တယ္လို႔ ေခၚတာၿဖစ္ပါတယ္ ။
သူရဇၨလွ်င္၊ ဖြဲ႕ထအိမ္ေန ၊ ၿဖစ္လာေပေသာ္ ၊ မေသြ ၿပည္႔ရြာ၊ မီးသာအတိ၊ ေလာင္တတ္ဘိ၏။ ဆိုတာက ေနဟာ တနဂၤေႏြကိုၿဖတ္ၿပီး တနလာၤကိုမသြားဘဲ ၊ သူရဇၨလို႔ေခၚတဲ႕ တနဂၤေႏြအိမ္မွာဘဲ ရပ္တန္႔ေနပါတယ္ ၊ အဲသလို ေကာင္းကင္မွာ နိိမိတ္ၿဖစ္ေပၚေနၿပီးဆိုရင္၊ ေၿမၿပင္မွာ မီးေလာင္ကြ်မ္း တတ္ပါသတဲ႔။
မွတ္သိတနလာၤ၊ ရက္ဒိ၀ါကား၊ ကညာနတ္တူ၊ တုိင္းတ ဆူက၊ ဆက္မူအမွန္ ၊ ၿမဲဧကန္တည္႔။ တနလာၤမွာ အိမ္ဖြဲ႔ေနရင္ေတာ႔ၿဖင္႔၊ တိုင္းတစ္ပါးက သမီးကညာဆက္သမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္ ။
တဖန္ေဘာမာ၊ အိမ္ဖြဲ႕လာေသာ္၊ ရာဇာမင္းေလာင္း၊ ေရာက္ တုံေရွာင္းအံ႔။ အဂၤါအိမ္မွာ စန္းရွိရင္ ေတာ႔ မင္းေလာင္းရာဇာ ေရာက္ရွိမယ္လို႔ဆုိပါတယ္ ။
တေၾကာင္းဗုဒၶ၊ ေပၚထစစ္မက္။ ဗုဒၶဟူးမွာ အိမ္ဖြဲ႕တယ္ဆုိရင္ေတာ႔ တိုင္းၿပည္တြင္းမွာ ၿပည္တြင္း စစ္မက္ေပၚထြက္မယ္လို႔ဆုိပါတယ္။
ဂုရုရက္ကား၊ ေပ်ာက္ၿပတ္ေဘးဒဏ္။ ဆိုတာကေတာ႔ ၾကာပေတးအိမ္မွာ စန္းကလာဖြဲ႕ေနၿပန္ရင္ ေတာ႔ ၊ တုိင္းခန္းၿပည္ရြာမွာ အၿပစ္ေဘးဒဏ္ ေတြမသင္႔ဘူး လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင္႔ေတြဘာေတြ ရမယ္ဆုိပါတယ္။
တသီးေသာၾကာ၊ ေ၀းရပ္ရြာက၊ ရတနာဆက္ေရာက္။ ေသာၾကာမွာ အိမ္ဖြဲ႕ၿပန္ရင္ေတာ႔ ၊ အေ၀း ရက္ရြာက၊ ရတနာေတြဆက္သ ေရာက္ရွိလာမယ္လို႕ဆုိပါတယ္။
ထုိ႔ေနာက္နဂါး၊ ရက္၌ၿငားမူ၊ ၿပည္သားခ်မ္း သာ၊ ၀ေၿပာစြာ၏၊ စေနမွာ စန္းဟာ အိမ္လာဖြဲ႕ေနၿပန္ ရင္ေတာ႔ ၊ တိုင္းခန္းၿပည္ရြာ ခ်မ္းသာမယ္လို႕ဆုိပါတယ္။
ထြက္ခါအစ၊ ဖြဲ႕လတ္ကေသာ္ ၊ မုခ်မလြတ္၊ ထမိန္၀တ္တုိ႔၊ ဥပဒ္ၾကီးစြာ၊ ေရာက္ တတ္ရာ၏၊ တခါမြန္းလတ္၊ မင္းမွဴးမတ္ႏွင္႔၊ မင္းၿမတ္၌သာ၊ ေဘးဆိုက္ရာသည္၊ ေနမွာနိမိတ္၊ အေဟာတည္း။ ဆိုတာကေတာ႔ စေနအိမ္မွာ စန္းဟာ မြန္းမတည္႔မွီ ၊ စၿပီးဖြဲ႕တယ္ဆိုရင္ေတာ႔ မိန္းမေတြမွာ ေဘးအႏၱရာယ္ ရွိၿပီး ၊ မြန္းတည္႔ခ်ိန္မွာ အိမ္လာဖြဲ႕တယ္ဆုိရင္ေတာ႔ တိုင္းၿပည္အုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုပ္ သူနဲ႕ အမတ္ၾကီးမ်ား မၾကာမွီ အႏၱရာယ္ၿဖစ္ၿပီး ၊ နတ္ရြာစံ ကံေတာ္ကုန္မယ္လို႕ ဆုိပါတယ္။
ဘေလာ႔စာရႈသူမ်ား စာေပဗဟုသုတ ကုံလုံၾကြယ္၀ၾကပါေစေၾကာင္း ေငြလမင္းတုိ႔က ဆုေတာင္း လိုက္ ပါတယ္ ခင္မ်ာ၊ ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႕ၾကပါေစ။

Wednesday, January 26, 2011

မင္းေၿပာင္းလဲခါနီး ၿဖစ္ေပၚတတ္ေသာ နိမိတ္လကၡဏာ

နိဒါန္းမဂၤလာ၊စည္ထြန္းၿဖာပိမ္႔၊ ခ်ဳပ္ခ်ာဧကရာဇ္၊ဘုန္းသစ္တတ္ၿဖိဳး၊ေစာသတုိးတို႔၊ တန္ခိုးစည္းစိမ္၊ ေရႊအိမ္ေရႊနန္း၊ စံၿမန္းစဥ္မွ၊ အနိစၥသို႔၊ ေရာက္ရလိုေသာ္၊ ထင္ေပၚနိမိတ္၊ အေၾကာင္းဟိတ္ကား။ အရိပ္ၿပန္သြား၊ ဘုရားပုထုိး၊ တန္ခိုးေရာင္ၿခည္၊ ထြက္သည္ထင္ၿမင္၊ ေကာင္းကင္ေ၀မိႈင္း၊ မုန္တိုင္းေလၿပင္း၊ ေနႏွစ္စင္းႏွင္႔၊ လမင္းတံခြန္၊ မိုးစြန္အလယ္၊ ရွစ္ၿဂိဳလ္ၾကယ္လည္း၊ မီးႏွယ္ခုိးၿပ၊ ဗ်ဂၣ စရိယာ၊ သီဟစာတုံ၊ နိယတုံမွီး၊ ေၿမၾကီးငလွ်င္၊ ေၿမၿပင္အက္ကြဲ၊ ေတာ္လဲဥကၠာ၊ အညာေရစီး၊ နတ္သမီးကမ္းၿပိဳ၊ ေန႔ကိုၾကယ္ၿမင္၊ နန္းတြင္းပ်ားစြဲ၊ ပ်ံ၀ဲလင္းတ၊ နားက်နန္းဦး၊ ဘီလူးကိုယ္ထင္၊ အၿမင္ၿပသြား၊ သားတစ္ေသြးခဲ၊ သဲသဲၿဖိဳးစြာ၊ မိုးရြာေက်ာက္ခဲ၊ ေတာင္ကြဲထက္ၿခမ္း၊ ကမ္းကို လႊမ္းၿပီး၊ ေရၾကီးထူးဆန္း၊ မကန္းလိပ္ငါး၊ ၾကီးမားေရာက္လာ၊ အိမ္ရာခဲပစ္၊ ၿမစ္ေရကမ္းဖို႔၊ ေတာင္ပို႔ေရြ႕တြား၊ နဂါးေပၚထြက္၊ ဒိႏၷက္သၾကၤန္၊ ၾကယ္ပ်ံၾကယ္ ေပ်ာက္၊ ေအာက္သို႔ေၾကြက်၊ လကိုၾကယ္ထြင္း၊ ၾကယ္ခ်င္းထိခုိက္၊ ေရွး၌စဥ္လာ၊ ၿဖစ္ဖူးရာကို၊ ရာဇ၀င္ေၾကာင္း၊ စာေဟာင္းအ ထြက္၊ သီးကုံးၿမြတ္သည္၊ ေလ႔က်တ္မွတ္ကုန္ ရာသတည္း။
ဟူ၍ မင္းေၿပာင္းမင္းလဲ ၿဖစ္ေပၚခါနီးတြင္ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားကို ေရွးပညာရွိၾကီးမ်ား စပ္ဆိုသီကုံး ထားခဲ႔ၾကပါသည္၊ ၿပည္ရြာပ်က္တာ မင္းေၿပာင္းမင္းလဲ ၿဖစ္တာေတြဟာ တခုနဲ႔တခုစပ္စပ္မႈရွိ ၾက တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္၊ တုိင္းၿပည္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ႔ မင္းတခုခုၿဖစ္ၿပန္ရင္ ၿပည္ရြာမွာ တခုခုၿဖစ္တတ္သလို ၿပည္ရြာမၿငိမ္မ၀ပ္ ၿဖစ္တဲ႔အခါမွာလဲ တုိင္းၿပည္အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားမွာ တခုခုၿဖစ္တတ္ပါတယ္၊ ရတုပုိဒ္ ပါ အဓိပၸါယ္ တခ်ိဳ႕ကို ကြ်န္ေတာ္အကုန္ နားမလည္ေပမဲ႕ နားလည္သေလာက္ေတာ႔ ခတ္ဆစ္ သေဘာမ်ိဳး ေရးသားပါ႔မယ္ ၊ မင္းေၿပာင္းမင္းလြဲ ၿဖစ္တယ္ဆုိတာ လက္ရွိတုိင္းၿပည္အုပ္ခ်ဳပ္တဲ႕ မင္းေသတာ (နတ္ရြာစံ) ၊ ဒါမွမဟုတ္ လက္ရွိမင္းထံမွ အရိုက္အရာ တုိင္းၿပည္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင္႔ အာဏာ ကို လုယူတာမ်ိဳး ၊ ေတြနဲ႕ အၾကံဳး၀င္ သက္ဆုိင္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္ ။
မင္းေၿပာင္းေတာ႔မယ္ဆိုရင္ လက္ရွိဘုရင္ၾကီး နတ္ရြာစံကံေတာ္ကုန္ေတာ႔မယ္ ဆုိရင္ၿဖင္႔ ႏုိင္ငံ နဲ႕အ၀န္းမွာ တည္ထားကိုးကြယ္ေတာ္မူတဲ႔ ဘုရားေစတီမ်ား အရိပ္ထြက္ပါတယ္ အခုိးလြတ္ပါ တယ္ ၊ အခုိးလြတ္တယ္ဆိုတဲ႕ ေနရာမွာ ဘယ္အခ်ိန္လြတ္ရင္ ဘယ္ႏွစ္လအတြင္း ဘယ္အခ်ိန္ လြတ္ရင္ ဘယ္ႏွစ္ရက္အတြင္း စသၿဖင္႔ ေရွးပညာရွင္မ်ာ ေရးသားထားသည္႔ အမွတ္အသား ေတြက စပ္ဆိုထားတဲ႔ လကၤာပါ။ ဦးကုလားရဲ႕ မွန္နန္းရာဇ၀င္ မွာ ဘယ္မင္းေသတုန္းက ဘယ္ဘုရားအရိပ္ထြက္တယ္ ၊ ဘယ္ဘုရား အခုိးလြတ္တယ္နဲ႕ တခမ္းတနား ေရးသားေဖာ္ၿပထား တာကို မွန္းနန္းရာဇ၀င္မွာ  ဖက္မွတ္ဖူးပါတယ္။
ေကာင္းကင္ေ၀မိႈင္း၊ မုန္တိုင္းေလၿပင္း၊ ေနႏွစ္စင္းႏွင္႔၊ ဟူေသာ အဓိပၸါ့ယ္ကေတာ႔ ေကာင္းကင္တခုလုံး ေ၀မိႈင္းေနတတ္သလို မုန္တိုင္းအခ်ိန္ အခါမဟုတ္ က်ေရာက္မဟုတ္က်ၿခင္း ၊ ေလၿပင္းတုိင္းၿခင္း ေနႏွစ္စင္းထြက္သေလာက္ ပူၿပင္းခါ ရာ သီဥတုေဖာက္ၿပန္ၿခင္းတို႔ကို ဆိုလို ပါတယ္။

 လမင္းတံခြန္၊ မိုးစြန္အလယ္၊ ရွစ္ၿဂိဳလ္ၾကယ္လည္း၊ မီးႏွယ္ခုိးၿပ၊ ဗ်ဂၣ စရိယာ၊ သီဟစာတုံ၊ နိယတုံမွီး၊ ဆိုတဲ႔အဓိပၸါယ္ကေတာ႔ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ ၊ တနလာၤၿဂိဳလ္ ၊ အဂၤါၿဂဳိလ္ ၊ ၾကာသပေတး ၿဂိဳလ္ ၊ ေသာၾကာၿဂိဳလ္ ၊ စေနၿဂိဳလ္ ၊ စန္းၿဂိဳလ္ စေသာ ၿဂိဳလ္၈ခုဟာ သြားရိုးသြားစဥ္လည္ပတ္ သလိုမဟုတ္ဘဲ ၊ ခုန္သြားတာမ်ိဳး ၊ ေရွ႕သြားမလိုလိုနဲ႕ ေနာက္ၿပန္သြားတာမ်ိဳး ၊ ေရွ႕မသြားေနာက္ မသြားဘဲနဲ႕ ၊ ဘာ၀တခုမွာ ရပ္တန္႔ေနတာမ်ိဳးကိုဆုိလိုပါတယ္။
ေၿမၾကီးငလွ်င္၊ ေၿမၿပင္အက္ကြဲ၊ ေတာ္လဲဥကၠာ၊ ဆိုတဲ႔အဓိပၸါယ္ကေတာ႔ ေၿမငလွ်င္လႈတ္တတ္ပါ တတ္ပါတယ္ ၊  ေၿမၾကီးေတြ အက္ကြဲတတ္ပါတယ္ မုိးရာသီမ်ိဳးမွာ အက္ကြဲတာမ်ိဳးပါ ေတာ္လဲ တယ္ဆိုတာကေတာ႔ ေလတိုက္သံလိုလို ကမ္းၿပိဳသံလိုလို အသံမ်ိဳးကို ညၾကီးအခ်ိန္မေတာ္ ၾကားေနရ တတ္ တာမ်ိဳးပါ။
 အညာေရစီး၊ နတ္သမီးကမ္းၿပိဳ၊ ဆုိတာမ်ိဳးကေတာ႔ အထက္အညာေဒသမွာ ေရဟာ တဖက္ကို သာစီးဆင္းပါတယ္ ၊ အတတ္အက်မရွိပါဘူး ေအာက္ၿမန္မာၿပည္ တ၀န္းမွာသာ ေရတတ္ၿခင္း ေရ က်ၿခင္းဆိုတာရွိပါတယ္ ၊ မင္းေၿပာင္းမင္းလႊဲၿဖစ္ေတာ႔မယ္ဆိုရင္ေတာ႔ အစုန္အဆန္ဆိုၿပီး အထက္ အညာေတြေဒသ ေတြမွာ ၿဖစ္လာပါတယ္ ။
 ေန႔ကိုၾကယ္ၿမင္၊ ဆုိတာကေတာ႔ ၾကယ္ဆုိတာ ညပိုင္းသာ ၿမင္ရစၿမဲၿဖစ္ေပမဲဲ႕ ေန႔ခင္ေၾကာင္ ေတာင္ၾကီးေတာင္ ၾကယ္ေတြအလုံးေရ တြက္လုိ႔ရေအာင္ ၿမင္ေနရမယ္လို႕ဆုိလိုပါတယ္။
နန္းတြင္းပ်ားစြဲ၊ ပ်ံ၀ဲလင္းတ၊ နားက်နန္းဦး၊ ဘီလူးကိုယ္ထင္၊ အၿမင္ၿပသြား၊ ဆိုတာကေတာ႔ ပ်ားဆုိ တာ အိမ္တုိ႔ ေက်ာင္းတုိ႔ နန္းတြင္းစတဲ႔ ဆြဲလို႕ရတဲ႕ေနရာတိုင္း ဆြဲပါတယ္ ၊ သို႕ေသာ္မစြဲသင္႔တဲ႕ ေနရာေတြမွာ စြဲေနတာမ်ိဳးကိုဆုိလိုတာပါ ၊ လင္းတလဲထုိ႔အတူပါ လင္းတဆိုတာ အိမ္တို႔ ေက်ာင္းတုိ႔မွာ မနားေကာင္းမွာ ၊ နားလာမယ္ဆုိရင္ေတာ႔ အေၿပာင္းအလဲၿဖစ္တတ္ပါတယ္ ၊ ဘိုး ေတာ္ဘုရားလက္ထက္ေတာ္အခါက နန္းဦးစမုတ္မွာ လင္းတနားလို႔ အယူေတာ္မဂၤလာဦးႏုိးကို နိမိတ္ေကာက္ခုိင္းေတာ႔ အမ်ိဳးသမီးကညာ ၁၁ရက္အတြင္း ဆက္သပါမယ္လို႔ ၊ ေလွ်ာက္ထားဘူး ေၾကာင္း အယူေတာ္မဂၤလာေလွ်ာက္ထုံးမွာ မွတ္သားဖူးပါတယ္ ၊ ဒါေၾကာင္႔ မနားသင္႔တဲ႕ေနရာ မွာ နားတာကိုသာ ဆုိလိုတာၿဖစ္ပါတယ္ ၊ ဘီလွဴးကိုယ္ထင္ ဆိုတာကေတာ႔ နန္းေတာ္စမုတ္ မုတ္ဦး ေလွကားဦးတုိ႕မွာ ထုလုပ္ထားတဲ႔ ပန္းပုရုပ္လုံး ဘီးလူးၾကီးမ်ား အသက္၀င္တာမ်ိဳး ၿမိဳ႕တြင္းရြာတြင္း မွာ ရွိတဲ႔ ၿမိဳ႕ေစာင္႔နယ္ေစာင္႔ ဘီလူးၾကီး ေတြကိုယ္ထင္ၿပတာကိုဆိုလိုပါတယ္ ၊ ပုဂံေခတ္က ပုပၸါးေရာက္ေစာရဟန္းမင္း နန္းတတ္စဥ္ ၊ တုိင္းၿပည္တြင္း မင္းေလာင္းေပၚတယ္လို႔ သတင္းၾကားလို႕ နန္းဦးေလသာၿပတင္းမွာ ထြက္ၾကည္႔ေနတုန္း နန္းဦးစမုတ္က ဘီလူးအသက္၀င္ ၿပီး ပုပၸါးေရာက္ေစာရဟန္းမင္းကို တင္းပုတ္နဲ႕ထုသတ္ခဲ႕တယ္လို႕ ပုဂံရာဇ၀င္မွာ အထင္ရွားဆုိပါ တယ္။
 သားတစ္ေသြးခဲ၊ သဲသဲၿဖိဳးစြာ၊ မိုးရြာေက်ာက္ခဲ၊ ဆိုတာကေတာ႔ မုိးဟာေရမပါဘဲ သားတစ္ေတြ ေသြးခဲေတြ ၊ ေက်ာက္ခဲမုိးရြာတာေတြကို ဆုိလိုတာပါ ။
 ေတာင္ကြဲထက္ၿခမ္း၊ ကမ္းကို လႊမ္းၿပီး၊ ေရၾကီးထူးဆန္း၊ မကန္းလိပ္ငါး၊ ၾကီးမားေရာက္လာ၊ ဆိုတဲ႔ သေဘာကေတာ႔ ေတာင္ေတြၿပိဳက်တာ ၊ ေရေတြၾကီးတာ ေရၾကီးတဲ႕အထဲ မကန္းေတြ ငါးၾကီး လိပ္ၾကီးေတြပါလာတာ ေပၚတာကိုဆုိလိုတာပါ ။
အိမ္ရာခဲပစ္၊ ၿမစ္ေရကမ္းဖို႔၊ ေတာင္ပို႔ေရြ႕တြား၊ နဂါးေပၚထြက္၊ ဒိႏၷက္သၾကၤန္၊ ဆိုတာေတြကေတာ႔ အိမ္ေတြကို ခဲက်တာ ၊ ၿမစ္ေရေတြက အခ်ိန္ၿပည္႔ ကမ္းကိုေက်ာ္ေနတာ ၊ ၿခေတာင္ပို႕ ၿပေတာင္ ပို႕ေတြ ေနရာေရြ႕လွ်ားတာ ၊ ေကာင္းကင္မွာ နဂါးေငြ႕တန္းေတြ ေပၚတာ ၊ မက်သင္႔တဲ႕ ေန႔ရက္ ေတြမွာ သၾကၤန္က်တာေတြကို ဆုိလိုပါတယ္ ။
 ၾကယ္ပ်ံၾကယ္ ေပ်ာက္၊ ေအာက္သို႔ေၾကြက်၊ လကိုၾကယ္ထြင္း၊ ၾကယ္ခ်င္းထိခုိက္၊ ဆိုတာကေတာ႔ ၾကယ္ေတြ မလုိအပ္ဘဲ ပိုမိုေၾကြက်တာ ၊ ရွိသင္႔တဲ႔အရပ္ေဒသမွာ ၾကယ္ေတြက်ည္ေတြမရွိတာ ၊ လကိုၾကယ္ထြင္းဆိုတာက ေတာ႔ လထဲကိုၾကယ္ေတြ၀င္တာ ၊ သူ႕လမ္းေၾကာင္းနဲ႕သူသြားေနတဲ႕ ၾကယ္ေတြ က်ည္ေတြဟာ ကိုယ္႔လမ္းေၾကာင္းနဲ႕ကိုယ္မသြားဘဲ ပူးသြားတာ အခ်င္းခ်င္းတုိက္မွိတာ ေတြကို ဆိုလိုတာ ၊ အခုတင္ၿပခဲ႕တဲ႕ လကၤာၾကီးဟာ ၿဖစ္တတ္တဲ႔ အေၾကာင္းရာေတြကို နိဒါန္း မွ် သာရွိပါေသးတယ္ ၊ အထက္ပါကိစၥေတြအားလုံးဟာ မင္းေၿပာင္းမင္းလႊဲၿဖစ္ရင္ ၿဖစ္ေပၚတတ္တဲ႔ နိ မိတ္လကၡဏာ ေတြသာၿဖစ္ပါတယ္ ၊ ဒါေတြၿဖစ္တုိင္းေတာ႔ မင္းေၿပာင္းမင္းလႊဲၿဖစ္တတ္ တာ မ်ိဳးမဟုတ္ပါ ဆုိလိုတာက အထက္ပါအေၾကာင္းရာေတြကုိ မၿဖစ္သင္႔တဲ႕ေနရာမွာ ၿဖစ္မွသာလွ်င္ မင္းေၿပာင္းမင္း လႊဲ ၿဖစ္တာၿဖစ္ပါေၾကာင္း သိသမွ်ေဖာက္သယ္ခ်လိုက္ရပါတယ္ ၊ အထက္ပါ အေၾကာင္းရာမ်ားရဲ႕ အက်ယ္ ကို ေနာက္ပို႕စ္ေတြမွာ ဆက္လက္ေရးသားပါ႕မယ္
ဘေလာ႔စာရႈသူမ်ား စာေပဗဟုသုတ ကုံလုံၾကြယ္၀ၾကပါေစေၾကာင္း ေငြလမင္းတုိ႔က ဆုေတာင္း လိုက္ ပါတယ္ ခင္မ်ာ၊ ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႕ၾကပါေစ။

Tuesday, January 25, 2011

ဟလို

စာမေရးၿဖစ္တာ ၾကာခဲ႔ပါၿပီ ႏွစ္စဥ္ဒီဇင္ဘာ ေရာက္ရင္ၿဖင္႔ ခရီးသြားခ်င္တဲ႔ေရာဂါကို မလြန္ဆန္ႏုိင္ လို႔ သြားလိုက္ရတဲ႔ခရီး ၊ စကာၤပူ မေလး ထုိင္း ၊ စကာၤပူကို ေရာက္တာေတာ႔ ၾကာေပါ႔ ၊ စကာၤပူ ကိုအေၿခၿပဳၿပီး နီးစပ္ရာႏုိင္ငံေတြ ကိုလည္လိုက္ပတ္လိုက္တာ ၊ ေငြလဲကုန္ ခရီးလည္းပန္းၿပီမုိ႕ ဘေလာ႔ ေရးတဲ႔ဖက္ကို လွည္႔လိုက္ပါအုံးမယ္ ၊ ဘေလာ႔မွာလဲ စာေၾကြးေတြက တင္ေနေတာ႔ ေၿပာထားတဲ႔ မင္းေၿပာင္းမင္းလႊဲတြင္ ၿဖစ္တတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာ ၁၀၀ဆုိတာကို ဆက္ၿပီးေရးသားပါ႔မယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ေက်းဇူးတင္ထုိက္သူေတြကိုလဲေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ၊ မစၥတာမုိးယံရဲ႕ ေက်းဇူးေၾကာင္႔ စီေဘာက္အသစ္ေလးရပါၿပီ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ မစၥတာမုိးယံ ၊ အရင္စီေဘာက္ေဟာင္း ကလဲ အစိမ္းေရာင္ လြင္ၿပင္သခင္မ မမေခ်ာရဲ႕ ေက်းဇူးပါ ၊ အစိမ္းေရာင္လြင္ၿပင္ သခင္မကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ၊ ဒီဘေလာ႔ေတြ မွာစာေရးဘုိ႔ စတင္ၿပီး ၿဖစ္လာတာကေတာ႔ ဘေလာ႔ သူငယ္ခ်င္းမတစ္ေယာက္ပါ သူ႔ေၾကာင္႔သာ ဒီလိုစာေတြကို ေရးႏုိင္ခဲ႔တာၿဖစ္လို႔ စာေရးတုိင္းသူ႕ကို သတိရသလို ၊ ကိုယ္ေရးတဲ႔စာေတြကို သူမ်ားေတြလာဖတ္ရင္လဲ သူ႕ကို ေက်းဇူးအထူး တင္ရပါတယ္။

ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ႔ ဘေလာ႔ရဲ႕ ထာ၀ရေဖာက္သယ္ၾကီး စကာၤပူႏုိင္ငံက တီတီေလး မသဇင္ပါ ၊ အသစ္မေရးမလဲ အၿမဲသူလာဖတ္တတ္ပါတယ္ ၊ စကာၤပူမွာတုန္းကလဲ သူက ေဂ်ာ္နီ ေ၀ါ႔ကား အရက္တစ္လုံးနဲ႕ဥာဏ္ပူေဇာ္ဖူးခဲ႔သလို ၊ မစၥတာေငြနဲ႕ မဒမ္ေငြကို ဂိုးဒင္းမိုင္းတာ၀ါမွာ ညစာလုိက္ေကၽြးၿပီး ၊ ေစ်း၀ယ္ထြက္ေပးဖူးတဲ႔ သူပါ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ တီတီ ေနာက္မ်ားၾကရင္ ေဂ်ာ္နီ ေ၀ါ႔ကားအရက္မွ မဟုတ္ဘဲ   အၿခားအၿခားေသာ အရက္ေသစာ ေသရည္ေသရက္တုိ႔ ၿဖင္႔ လည္း ၾကံဳတုိင္းဥာဏ္ပူေဇာ္ႏုိင္ ပါတယ္ ဥာဏ္ပူေဇာ္တုိင္းကိုလဲ ပက္ပက္စက္စက္ လက္ခံပါေၾကာင္း တပါတည္း အသိေပးလိုက္ပါတယ္ ။

ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ႔ မဒမ္ေငြပါ မစၥတာေငြမရွိခင္မွာ ဘေလာ႔မွာ သူ႕ရဲ႕ မၿဖစ္ခ်င္ဆုံး ဆႏၵမ်ား ႏွင္႔ အၿဖစ္ခ်င္ဆုံး ဆႏၵမ်ား ပိုစ္႔ကိုဘေလာ႔မွာတင္ထားလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ မဒမ္ ၊ မဒမ္လဲ ၂၀၁၁မွာ စာေရး ေတာ္ေတာ္ေကာင္းလာပါတယ္ ၊ ၾကိဳးစားပါ မဒမ္  ၾကိဳးစားရင္ေတာ႔ၿဖင္႔ ဒိုးၿပားရဖြယ္ရွိပါ တယ္ ။ မစၥတာေငြ မရွိခင္ ပိုစ္႔အသစ္ေတြ မတင္ခင္မွာ ေန႔စဥ္ စာလာဖတ္ၾကတဲ႕ မဒမ္ေငြႏွင္႔တကြ  ၃၁ဘုံ က်င္လည္ကုန္ေသာ အဲဟုတ္ေပါင္ ၊ မဒမ္ေငြနဲ႕ တကြ ဘေလာ္ကာ ဘေလာ္ကီ အေပါင္း စာဖတ္သူအေပါင္း ကြန္မင္႔ ေပးသူအေပါင္းကို အထူးပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္ရဲ႕ ဒီဇင္ဘာ ခရီးစဥ္ၿပီးဆုံးၿပီး ဘေလာ႔ကို ၿပန္လည္ေရးသားေနၿပီ ၿဖစ္ပါေၾကာင္း ။

အားလုံးရႊင္လန္း ခ်မ္းေၿမ႕ပါေစေၾကာင္း ေငြလမင္းတို႔က ဆုေတာင္းေမတၱာ ပို႕သလိုက္ပါတယ္ မဂၤလာပါခင္မ်ာ…။