Wednesday, November 23, 2011

ကမၻာေက်ာ္ ဂတ္တီးစ္ဘတ္ မိန္႔ကြန္း
 လက္ေရးမူ


ခရစ္ႏွစ္ ၁၉၆၃ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ေၿပာဆုိခဲ႔ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားအနက္ မာတင္လူသာကင္း၏ I have a dream (ကြ်န္ေတာ္မွာ အိမ္မက္တခုရွိသည္)ဟူေသာ မိန္းခြန္း ရွည္ႏွင္႔ ၊ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ၁၆ ဆက္ေၿမာက္သမၼတၾကီး အီဗရာဟင္လင္ကြန္း၏ ဂတ္တီးစ္ ဘတ္စစ္သခၤ်ဳိင္းတြင္ ေၿပာဆုိခဲ႔ေသာ စာလုံးေရ ၂၈၇ လုံးပါ  သုံးမိနစ္ၾကာမိန္႔ခြန္း ဂတ္တီးစ္ဘက္သည္ ထင္ရွားေသာ ကမၻာေက်ာ္ မိန္႔ခြန္းရွည္ႏွင္႔ မိန္႔ခြန္းတိုတုိ႕ၿဖစ္သည္။

မာတင္လူသာကင္း၏ မိန္႔ခြန္းေနာက္ကြယ္တြင္ လူၿဖဴ လူမဲ ၿပႆနာရွိသကဲ႕သို႕၊ သမၼတၾကီး လင္ကြန္း၏ ဂတ္တီးစ္ဘတ္မိန္႔ခြန္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္လည္း ေတာင္ပိုင္းေၿမာက္ပိုင္း ခြဲထြက္ေရး ကိစၥမ်ားႏွင္႔  အေမရိကန္ၿပည္တြင္းစစ္ၾကီး မီးတဟုန္းဟုန္းေတာက္ေလာင္ၿခင္းတည္းဟူေသာ စစ္အနိ႒ာရုံ ေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းရွိသည္။

ဂတ္တီးစ္ဘတ္ မိန္႔ခြန္းေၿပာၾကားခဲ႕ရာ ဂတ္တီးစ္ဘတ္စစ္သခၤ်ဳိင္းသည္ကား ၊ ၿပည္ေထာင္စုတပ္ မ်ားႏွင္႔ ေတာင္ပိုင္းၿပည္နယ္တပ္မ်ား၊ ရင္ဆုိင္တိုက္ခုိက္ခဲ႔ရာေနရာၿဖစ္ၿပီး အေသအေက်အမ်ား ဆုံးေသာေနရာၿဖစ္သည္၊ ထုိေနရာကို ၿပည္သူမ်ား သံေ၀ဂရရိွၿပီး ၊ စစ္၏ အနိ႒ာရုံမွန္သမွ်ကို ၿပန္ေၿပာင္းသတိရပါေစၿခင္းငွာ ဂတ္တီးစ္ဘတ္ တိုက္ပြဲေနရာကို အမ်ိဳးသားသုႆာန္အၿဖစ္ အထိမ္း အမွတ္ၿပဳေသာအခမ္းအနားတြင္ သမၼတလင္ကြန္းက ဤမိန္႔ခြန္းကိုေၿပာဆုိခဲ႔ ၿခင္းၿဖစ္ သည္။

ဤမိန္႔ခြန္း၏ ထူးၿခားခ်က္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ အတိုဆုံးႏွင္႔ စာလုံးအေရတြက္အနည္းဆုံး မိန္႔ခြန္းၿဖစ္ သလို၊ လူသားထုတရပ္လုံးႏွင္႔ အၿပည္ၿပည္ဆုိင္ရာ အစုးိရၾကားတြင္ အထင္ရွားဆုံးေသာ မိန္႔ခြန္း ၿဖစ္သည္၊ မည္မွ်မိန္႔ခြန္းတိုသည္ကို``ဤမိန္႔ခြန္းသည္ ကမၻာေပၚတြင္  အတိုတကာ႔အတုိဆုံး မိန္႔ ခြန္းၿဖစ္သည္။ စာလုံးေရအားၿဖင္႔ ၂၈၇လုံးသာရွိၿပီး၊ အခ်ိန္အားၿဖင္႔ ၃မိနစ္သာၾကာေလသည္။ မိန္႔ ခြန္းမည္မွ် တိုေတာင္းသနည္းဆိုလွ်င္ ဓာတ္ပုံရိုက္ မွတ္တမ္းတင္သည္႔အဖြဲ႕က ေနရာယူၿပင္ဆင္ ေနသည္႔အခ်ိန္တြင္ မိန္႔ခြန္းၿပီးသြားသည္႔အတြက္ ဓာတ္ပုံရိုက္ခြင္႔ပင္ မရလိုက္ၾက´´ ဟု ဂတ္တီးစ္ဘတ္မိန္႔ခြန္းကို ၿမန္မာဘာသာၿပန္ဆုိသူ(ဆရာတုိက္ စိုး)က ထုိစာအုပ္ငယ္၏ နိဒါန္း တြင္ အထက္ပါ အေရးသားထားေလသည္။

ဂတ္တီးစ္ဘတ္မိန္႔ခြန္း၏ အၿပည္႔အစုံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္……………………………………

ဤယေန႔မွစ၍ ေရေသာ္ လြန္ခဲ႔ေသာ ရွစ္ဆယ္႔ခုႏွစ္ႏွစ္ ကာလအခါက ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔၏ ဘိုးေဘးဘီ ဘင္တို႔သည္ ဤအေမရိကတိုက္တြင္ လူသစ္ ၿပည္သစ္ကိုထူေထာင္ခဲ႔ၾကသည္။ ထိုလူသစ္ ၿပည္သစ္ သည္ အၿခားမဟုတ္။ လြတ္လပ္ေရးစိတ္တြင္ သေႏၶတည္ခဲ႔သည္ၿဖစ္၍၊ လူခပ္ သိမ္းကိုဘုရားသခင္က ညီတူညီမွ် ဖန္ဆင္းသည္ဟူေသာ တရားေတာ္ကို လက္ကိုင္ၿပဳခဲ႔ သည္လည္း ၿဖစ္ေသာ လူသစ္ၿပည္သစ္ ၿဖစ္သည္။

ယခုအခါ ကြ်ႏု္ပ္တို႕သည္ ၿပည္တြင္းစစ္ႏွင္႔ၾကံဳေနရသည္၊ ဤၿပည္တြင္းစစ္သည္ ဤတိုင္းဤၿပည္ ၏၊ တည္တံ႔ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အထက္တြင္ ဆိုခဲ႔သည္႔အတုိင္း၊ လြတ္လပ္ ေရးစိတ္ဓာတ္၌ သေႏၶတည္ခဲ႔သည္လည္းၿဖစ္၍၊ လူခပ္သိမ္းကို ဘုရားသခင္က ညီတူညီမွ် ဖန္ ဆင္းသည္ဟူေသာ တရားေတာ္ကို လက္ကိုင္ၿပဳခဲ႔သည္လည္းၿဖစ္ေသာ၊ တုိင္းၿပည္တခုခု၏ တည္တံ႔ ခုိင္ၿမဲေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မွတ္ေက်ာက္သဖြယ္ ၿဖစ္သည္။

ယခုအခါတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔သည္ ဤၿပည္တြင္းစစ္၏ စစ္ေၿမၿပင္ေပၚသို႕၊ ေရာက္လာစုံမွိၾကၿပီး၊ ဤသုိ႔ ေရာက္လာစုံမွိၾကၿခင္းသည္၊ ဤစစ္ေၿမၿပင္၏ တစိတ္တစ္ေဒသကို လူသစ္ၿပည္သစ္ တည္တံ႔ၿမဲ ေအာင္ အသက္စြန္႔ၾကဲခဲ႔ၾကေသာ အာဇာနည္မ်ားအတြက္ ေခါင္းခ်ရာ အရပ္အၿဖစ္ၿဖင္႔၊ သတ္မွတ္ အပ္ႏွင္းရန္ၿဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔ သတ္မွတ္အပ္ႏွင္းၿခင္းသည္ ၿပဳသင္႔ၿပဳထိုက္ေသာ အမႈ႕ပင္ၿဖစ္သည္။

အမွန္စင္စစ္မွာ ဤေနရာကို ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕က သတ္မွတ္အပ္ႏွင္းႏုိင္သည္လည္းမဟုတ္၊ သမုတ္ႏုိင္ သည္လည္းမဟုတ္၊ အေလးအၿမတ္ၿပဳႏုိင္သည္လည္းမဟုတ္၊ ဤစစ္ေၿမၿပင္၌ သက္စြန္႔ၾကိဳးပန္း အမႈ႕ထမ္းခဲ႔ၾကေသာ ေသလူေရာ ရွင္လူတုိ႕ကပါ သမုတ္ခဲ႔ၾကၿခင္းသာ ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔၊  ကြ်ႏု္ပ္ တုိ႔သမုတ္သည္ထက္ သာလြန္ထူးကဲ ၿမင္႔ၿမတ္လွေပသည္။

ဤေနရာတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕၏ ခ်ီးက်ဴးစကားကို ကမၻာကသိလွ်င္လည္း နည္းနည္းသာၿဖစ္မည္။ မွတ္မွိ လွ်င္လည္း တခဏ အၾကာသာၿဖစ္မည္။ သို႕ရာတြင္ ထုိအာဇာနည္ပုဂၢိဳလ္တုိ႕ သက္စြန္႔ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြတ္ခဲ႔သည္တုိ႕ကိုကား ကမၻာကေမ႔ႏုိင္ေတာ႔မည္မဟုတ္။ အမွန္စင္စစ္မွာ ထုိသုိ႔သတ္မွတ္ အပ္ႏွင္း၍ သမုတ္ၿခင္း၏ သေဘာသည္ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕အတြက္သာ ၿဖစ္ရာ သက္စြန္႔ၾကိဳး ပမ္း အမႈ႕ထမ္းခဲ႔ၾကေသာ အာဇာနည္တုိ႕၏ မၿပီးဆုံးေသာ လုပ္ငန္းကို ကြ်ႏ္ုပ္ တုိ႕က ဆက္လက္၍ လုပ္ကုိင္သြားရန္ၿဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕အဖုိ႕မွာ က်ဆုံးသြားေသာ အာဇာနည္တုိ႕၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္အတြက္ ထုိအာဇာ နည္တုိ႕၏  စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးကို  ဆတတ္ထမ္းပိုး တုိး၍ ပြားမ်ားၾကရမည္ၿဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕အဖုိ႕မွာ က်ဆုံးခဲ႔ေသာသူတုိ႕သည္ အက်ိဳးမဲ႕အသက္စြန္႔ခဲ႕ရသည္၏ အၿဖစ္သုိ႕မ ေရာက္ေလေအာင္၊ အေလး အနက္သံႏၷိ႒ာန္ ခ်မွတ္ၾကရမည္ၿဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႕အဖို႕မွာ ဘုရားသခင္ဖန္ဆင္းခဲ႔ေသာ ဤလူသစ္ၿပည္သစ္တြင္ လြတ္လပ္ေရးသစ္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ၿဖစ္သည္။

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အဖုိ႕မွာ ၿပည္သူ႕အက်ိဳးအတြက္ ၿပည္သူကတင္ေၿမွာက္ေသာ ၿပည္သူ႕အစုိးရသည္၊ ဤကမၻာ ေၿမေပၚ၌ ကြယ္ေပ်ာက္ၿခင္းမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ၿဖစ္သည္။

ဤဂတ္တီးစ္ဘတ္မိန္႔ခြန္းသည္ကား ၁၄၈ႏွစ္သက္တမ္းကိုေက်ာ္ၿဖတ္ခဲ႔ေလၿပီ၊ ဤမိန္႔ခြန္းကို လက္ ကိုင္ၿပဳၿပီး ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ႔ၾကေသာ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ေရတြက္ ၍ပင္မရ မ်ားၿပားခဲ႔ေလၿပီ၊ ထိုမိန္႔ခြန္းၿဖင္႔ ထုိထုိေခါင္းေဆာင္မ်ား ႏုိင္ငံေကာင္းမ်ားကို တည္ ေဆာက္ခဲ႕ၾကေလၿပီ ။

ႏုိင္ငံေတာ္ၿပဳၿပင္တည္ေဆာက္ေရးႏွင္႔ ႏုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတတ္ေရးဟူသည္၊ သန္႔ရွင္းေသာ အစုိးရ၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရ ဟူ၍ေအာ္ေနရုံမွ်ၿဖင္႔ ရစေကာင္းသည္မဟုတ္ေပ၊ ဆင္းရဲသားမ်ားေပ်ာ္ရႊင္၍၊ ပညာမတတ္သူ ဒုကၡေရာက္သူမ်ား မရွိပဲ၊ အက်ဥ္းသားမဲ႔ေသာေထာင္ ၊ သူေတာင္းစားမဲ႔ေသာလမ္း၊ လူအုိမ်ားခ်မ္းသာ၍ ၊ အခြန္အတုတ္နည္းပါးေပသည္ဟု ေၿပာႏိုင္ ေသာ အစုိးးရမ်ိဳးမွ ေလာကတြင္ ထိပ္တန္းက်ေသာ အစိုးရ ဟု ၾကြား ႏုိင္သည္ဟု ေသာမက္ပိန္း ဟူ ေသာ ပညာရွင္ကမိန္႔ၾကားခဲ႔သည္ကို မွတ္သားဖူးခဲ႔ပါ၏။

ထိုပညာရွင္မိန္႔ၾကားခဲ႔သလို တုိင္းၿပည္မ်ိဳးၿဖစ္ဖုိ႕ဆိုပါလွ်င္ သမၼတအီဗရာဟင္လင္ကြန္း၏ ဂတ္တီးစ ဘတ္မိန္႔ခြန္းေနာက္ဆုံးပိုဒ္ပါ oF the people by the people for the people  ဟူေသာ အစိုးရမ်ိဳး ရွိေနမွ သာလွ်င္၊ ထိုအစုိးရမ်ိဳး သက္ဆိုးၾကာၿမင္႔ရွည္ၾကာမွသာလွ်င္ ၿဖစ္စေကာင္းလိမ္႔ မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း….။

ဘေလာ႔စာရႈ႕သူမ်ား ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ၿဖာ က်မ္းမာခ်မ္းသာပါေစေၾကာင္း ေငြလမင္းတို႕က ဆုမြန္ ေတာင္းပါတယ္၊ ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႔ၾကပါေစခင္မ်ာ။