Sunday, September 4, 2011

ထိန္႔လန္႕မွိပါေၾကာင္း

Black ဟူသည္၊ မဲေသာ၊ မည္းနက္ေသာ နာမည္ပ်က္ၿဖစ္ေသာ၊ ယုတ္မာေသာ၊ အၿပစ္ရွိေသာ၊ ေမွာင္ခ်သည္၊ ေမွာင္ခ်ၿခင္းခံရေသာ စသည္႔အနက္ဓိပၸါယ္မ်ားရွိပါ၏၊  ထုိ႕အတူ Without ဆုိသည္ မွာလည္း၊ မရွိဘဲ၊ မဟုတ္ဘဲ၊ မပါရွိဘဲ၊ လ်စ္လ်ဴၿပဳလွ်က္၊ ေရွာင္းရွားၿခင္း၊ ဟူေသာ အဓိပၸါယ္ရွိ သည္ကို အားလုံးအသိပင္ၿဖစ္သည္မဟုတ္ပါေလာ၊ သို႕ေသာ္လည္း ဘလက္ခ္ႏွင္႔ ၀တ္ေသာက္ ဟု ဆုိလိုက္လွ်င္၊ တဖက္ႏုိင္ငံမွ တရားမ၀င္တင္သြင္းေသာ ကားႏွင္႔ ဆုိင္ကယ္မ်ားဟု ၿမန္မာ ႏုိင္ငံသား အမ်ားအၿပား အကြ်မ္း၀င္းရင္းႏွီးၿပီးသားၿဖစ္ပါလိမ္႕မည္။

ဤကဲ႕သို႕ တဖက္ႏုိင္ငံမွ ဘလခ္ႏွင္႔၀တ္ေသာက္မ်ား ေၿမာက္မ်ားစြာ ၿမန္မာၿပည္၌သုံးစြဲ ေနၾကၿခင္း ကိုေထာက္ဆ၍ ၊ ၿမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရး( စက္မႈဇုန္) လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ မိမိတုိ႕၏ ကိုယ္ပိုင္နည္းပညာၿဖင္႔ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိမရွိ အေပၚ အရွိကို အရွိတုိင္း လက္ခံဆန္းစစ္သင္႔သည္မဟုတ္ပါေလာ၊ တဖက္ႏုိင္ငံမွာ( ခုႏွစ္ထြက္/အမ်ိဳးစားအလိုက္) ေမွာင္ခုိ လမ္းေၾကာင္းမွ တင္သြားလာေသာ တစ္ပတ္ရစ္အသုံးၿပဳၿပီးသား (USED) ကားမ်ားကို ဖင္တိ ေခါင္းတိလုပ္ၿပီး ၊ စက္မႈ႕ဇုန္ထုတ္ကားမ်ား အၿဖစ္ တရား၀င္ ၿမန္မာ႔ရုပ္သံမွ ထုတ္လႊင္႔ၿပသခါ တရား၀င္လိုင္စင္ထုတ္ေပးၿခင္းသည္၊ ႏုိင္ငံတကာနယ္ပယ္ကို မဆုိထားႏွင္႔ ေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားအတြင္းမွာပင္ အထင္ၿမင္ေသးဘြယ္ရာ ေအာက္တန္းက် လုပ္ရပ္ၿဖစ္သလို ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရတရပ္၏ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတုိ႕ႏွင္႔လည္း ဖီလာၿပဳေနသည္ကို သက္ဆုိင္ရာမွ သတိၿပဳသင္႔ေပသည္။

အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံတခုမွ အသုံးၿပဳၿပီး တစ္ပတ္ရစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို၊ နယ္စပ္ၿဖတ္ေက်ာ္ ေမွာင္ခုိသယ္ယူ၍ ၊ ၿပည္တြင္းေရာက္ရွိလာပါက အဆိုပါေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ေၿဖေလွ်ာ႔မႈ႔တခုအၿဖစ္ သတ္မွတ္အၿမတ္ခြန္ေဆာင္ေစၿပီး တရား၀င္လိုင္စင္ ထုတ္ေပးၿခင္းသည္လည္း၊ မိမိႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဂုဏ္သိကၡာကို ထုိခုိက္ေစေၾကာင္း လုပ္ေနသူမ်ား ကိုသိေစခ်င္ပါ၏။

 တစ္ပတ္ရစ္ (USED) ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တံဆိပ္မ်ိဳးစုံ၊ ေမာ္ဒယ္မ်ိဳးစုံကို တစ္ဖက္ ႏုိင္ငံ၏ နယ္စပ္ကြပ္ လပ္ၾကီးတခုအတြင္း အမိုးအကာမဲ႕ စုပုံရပ္ထားၿပီး၊ ထုိကားမ်ားသည္ ထိုႏုိင္ငံ အတြင္း လမ္းမ်ားေပၚသို႕ လုံး၀ဘီးခ်ခြင္႔မရဘဲ မိမိႏုိင္ငံဘက္သို႔ ေစ်းကြက္ၾကီးတခုအေနၿဖင္႔ အဓိက ထားေရာင္းရန္ စုပုံထားၿခင္းကို မဂၢဇင္းၾကီးတခုက ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင္႔ တကြ ေရးသားေဖာ္ၿပ ခဲ႔ဖူးသည္။

ထုိေမွာင္ခုိ၀င္လာေသာ ကားမ်ားကို ၿမန္မာ႔စက္မႈ႔ဇုန္ထုတ္ ကားမ်ားအၿဖစ္ အမည္တပ္ထားၿခင္းအ ေပၚ ဆုိင္ရာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေသာ ပင္ရင္းႏုိင္ငံကုမၸဏီၾကီးမ်ားက တရားစြဲဆုိၿခင္းမၿပဳ သည္ပင္လွ်င္ ကံေကာင္းေလစြ၊ သုိ႕ေသာ္ ႏုိင္ငံတခု၏ က်င္႔၀တ္သိကၡာအရ ထုိထုိ အလုပ္မ်ိဳးကို မလုပ္အပ္ေပ၊ ထုိေၾကာင္႔ ၿမန္မာ႔စက္မႈ႕လက္မႈ႔သည္ ကမၻာ႔တန္း၀င္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေနပါၿပီ ဟု အရွက္မဲ႔ ေၾက်ညာရဲ ေၿဖရဲေသာ စက္မႈ႔ဆုိင္ရာ ၀န္ၾကီး၀န္ကေလးတုိ႕ သတိၿပဳဘြယ္ရာၿဖစ္ပါ၏။

ေစ်းကြတ္စီးပြားေရး စနစ္က်င္႔သုံးပါသည္ဟူ၍ ႏုိင္ငံပိုင္မီဒီယာမွ ၿပဴးတူးေၾကာင္ေတာင္ ၿဖင္႔ ေအာ္ဟစ္ေၿပာဆုိတတ္ေသာ အရပ္သား၀န္ၾကီး တၿဖစ္လဲ ေတာထြက္ ၀န္ၾကီးတဦး ကိုေမးလို သည္မွာ  ၄င္းေၿပာေသာ ေစ်းကြတ္စီးပြားေရးက်င္႔သုံးသည္႔ ႏုိင္ငံတခုတြင္ ကားႏွင္႔ေမာ္ ေတာ္ဆုိင္ ကယ္တင္သြင္းခြင္႔ ပိတ္ပင္ထားၿခင္းသည္ ဥပေဒႏွင္႔ညီညြတ္သေလာ၊ သို႕တည္းမဟုတ္ စီးပြားေရးရာ အေခ်ာင္သမားမ်ား စီးပြားေရးပါ၀ါအီလစ္မ်ား၏ လက္၀ါးၾကီးအုပ္မႈ႔လားဟု ေမးလို ပါ၏။

ဆုိင္ကယ္မ်ား

တရုတ္လုပ္ေမာ္ေတာ္ ဆုိင္ကယ္အမ်ားစုသည္ 110.CC အမ်ိဳးအစားအင္ဂ်င္ၿဖစ္ၿပီး၊ ေအာက္ပါ တံဆိပ္ ၀တ္ေသာက္ ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ားကို မႏၱေလးတုိင္းႏွင္႔ ပဲခူးတုိင္း ဧရာ၀တီတုိင္းတို႕တြင္ အမ်ားအၿပားေတြ႕ရသည္။

(1)kembo(2)penbo(3)lojia(4)canda(5)feling(6)Zhineng(7)jialing(8)hensien(9)yixing(10) Ambo(11)fekon(12)Lanjar(13) Zihstar(14) Zoung shan (15)yinshi (16)lonsin(17) hibird (18)follow me  စေသာအမ်ိဳးစားမ်ား၊ ထုိင္းႏိုင္ငံလုပ္  125.CC ,110.cc,100.CC အဂ်င္ တပ္ေမာင္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ား၊ မေလးရွားႏုိင္ငံလုပ္ Kaze ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္မ်ား အထက္ပါ တံ ဆိပ္မ်ားၿဖင္႔ အသစ္စက္စက္မ်ားပါကင္ မပါဘဲ တရုတ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ဂိတ္ေပါက္မွတဆင္႔ ၿမန္မာၿပည္တြင္းမႏၱေလးသို႕ ေရာက္ရွိလာပုံမွာ အံဘြယ္ဘနန္းကိစၥမ်ားပင္ၿဖစ္သည္။

အဘယ္ေၾကာင္႔ဆုိေသာ္ ထုိထိုဆိုင္ကယ္တုိ႕သည္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္၊ အေကာက္ခြန္ဂိတ္၊ စသည္မ်ား အဆင္႔ဆင္႔ကို ဘယ္လိုေက်ာ္ၿဖတ္လာၾကပါသနည္း၊ ၿမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းၿဖစ္ေသာ ၿမ၀တီၿမိဳ႕ႏွင္႔ အနီးကပ္ဆုံးၿပည္မေဒသ ပဲခူးသို႕ ေရာက္ရွိရင္အတြက္ စစ္ ေဆးေရးဂိတ္ႏွင္႔၊ အေကာက္ခြန္ဂိတ္ေပါင္း ၁၃ခုကို ၿဖတ္ေက်ာ္ရမည္ ၄င္းတုိ႕မွာ-----

၁-တဖက္ကမ္းမွ ၿမ၀တီအ၀င္ဂိတ္၊ ၂-ၿမ၀တီၿမိဳ႕အထြက္ဂိတ္၊ ၃-သကၤန္းညီေနာင္ဂိတ္၊ ၄-အလယ္ ဗိုလ္တဲစခန္းဂိတ္၊ ၅-ေအာက္ဗိုလ္တဲစခန္းဂိတ္၊ ၆-ေကာ႔ကရိတ္ၿမိဳ႕အ၀င္ဂိတ္၊၇- ေကာ႔ကရိတ္ၿမိဳ႕ အထြက္ဂိတ္၊ ၈-က်ဳံဒိုး တံတားၿဖတ္ဂိတ္၊ ၉-ဘာအံၿမိဳ႕အ၀င္ဂိတ္၊၁၀-ဘားအံတံတားဂိတ္၊ ၁၁-မြန္ၿပည္နယ္ က်ိဳက္ထုိၿမိဳ႕( မရမ္းကုမ္းနယ္စပ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား စစ္ေဆးေရးဂိတ္ၾကီး) နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရး/အေကာက္ခြန္/ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရး/ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕/ကနညအဖြဲ႕မ်ားၿဖင္႔ စုဖြဲ႕ထား ေသာအဖြဲ႕အစည္းၾကီး၊ ၁၂-စစ္ေတာင္းတံတားသစ္ၾကီး အထြက္ဂိတ္၊ ၁၃- ေ၀ါၿမိဳနယ္အ၀င္ဂိတ္ အဲလိုဂိတ္ေတြကို ဘယ္လိုဒီဆုိင္ကယ္ေတြ ၿဖတ္ေက်ာ္လာခဲ႕သည္ကို၊ ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္ သတိၿပဳဆင္ ခ်င္ဘြယ္ၿဖစ္ပါ၏။

လာဒ္ေပးလာဒ္ယူ ပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ေနပါသည္ဟု ေၿပာဆုိေနၾကေသာအခါ ထုိထိုကိစၥတုိ႕ကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ၾကည္႔ရန္လုိအပ္ေပသည္၊ ဘလက္ခ္ႏွင္႔၀တ္ေသာက္ဆုိင္ကယ္မ်ား ၿမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အတိုင္းအတာ တခုထိ ပိုိမိုမ်ားၿပားေနသည္ကို ဆုိင္ရာ၀န္ၾကီးမ်ား မုန္လာဥဟူ၍ ၿငင္းဆုိရန္ မသင္႔ ေတာ္ပါေပ၊ မည္သို႕ပင္ၿဖစ္ေစကားမူ စီးပြားေရးပါ၀ါအီလစ္မ်ားေၾကာင္႔၊  ႏုိင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသား စီးပြားေရး တခုလုံး ပ်က္သုဥ္းသြားႏုိင္သည္ကို ဆုိင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ား အေလးအနက္သတိၿပဳ သင္႔ပါ၏။

ယခင္က `ေခတ္ပ်က္သန္းၾကြယ္သူေ႒းမ်ား ´ ေပၚေပါက္ခဲ႔ဖူးသလိုသည္၊ ယခုအခါမူကား `စနစ္ပ်က္ ဘီလွ်ံၾကြယ္ သူေ႒းၾကီးမ်ား ေပၚေပါက္လာၾကၿပီ၊ သို႕ၿဖစ္၍ နိင္ငံေတာ္ သမၼတၾကီးမိန္႕ခြန္း ပါ Clean Government ႏွင္႔၊ Good Government အတြက္ ၿပည္သူတစ္ဦးအေနၿဖင္႔ အထိန္႔တလန္႔ ၿဖစ္မွိပါေၾကာင္း။

ဘေလာ႔စာရႈ႕သူမ်ား ေမာ္ေတာ္ဆုိင္ကယ္ႏွင္႔ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား တရား၀င္ တင္သြင္းခြင္႔ ပါမစ္ တစ္ေယာက္ကို ၅ေဆာင္ေလာက္ ရရွိႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း၊ ေငြလမင္းတုိ႔ ဆုမြန္ေတာင္းပါတယ္ ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႕ၾကပါေစခင္မ်ာ။