Saturday, June 11, 2011

လၾကတ္ၿခင္း

             
 
                  16-6-2011 ေန႕ လၾကတ္ခ်ိန္ နိရာယနဇာတာခြင္

                 လာမည္႔ ၁၆-ရက္ေန႕တြင္ လၾကတ္မည္႔ပုံ အေနထား
ၿမန္မာႏွစ္ ၁၃၇၂ခုႏွစ္၊ နယုန္လၿပည္႕ေန႕ ခရစ္ႏွစ္၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ၾကာသပေတးတြင္ လအၿပည္႔စုံ က်တ္ၿခင္း (Total eclipse) ေကာင္းကင္ယံတြင္ ၿဖစ္ေပၚမည္ၿဖစ္ေၾကာင္း ။ ၿမန္မာႏုိင္ငံမွ နတၱခတၱေ၀ဒ ပညာရွင္ ဆရာၾကီး ဦးလွေမာင္၏ တူ ဆရာကာလာစန္၏ သံဒိ႒ ေန႕စဥ္ၿဂိဳလ္ သြားၿပကၡဒိန္ ၁၃၇၂ခု (၂၀၁၁ - ၂၀၁၂) ႏွစ္တြင္ ေရးသားေဖာ္ၿပထားသည္။

ေဖာ္ၿပပါ ေန႕ရက္တြင္ ၾကတ္မည္႕ လၾကတ္ၿခင္းအၿခင္းရာကို ၊ အာရွ၊ အာဖရိက၊ ဥေရာပ အခ်ိဳ႕၊ ၾသစေတးလ်၊ အေမရိကအခ်ိဳ႕၊ ပစိဖိတ္အခ်ိဳ႕၊ အိႏၵိယသမုဒၵရာႏွင္႔၊ ေတာင္အတၱလႏၱိတ္ တို႕မွ သက္ဆုိင္သလို ၿမင္ရမည္ၿဖစ္သည္။

ၿမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁နာရီ၊ ၆ မိနစ္ ၄၈စကၠန္႕တြင္ လသည္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၇၉ဒီကရီ၊ ၅၄မိနစ္၊ ေတာင္လတၱီတြဒ္ ၂၃ဒီဂရီ ၁၈မိနစ္တြင္ အိႏၵိယသမုဒၵရာတြင္ စတင္ၾကတ္ၿပီး နံနက္ ၂နာရီ ၅၄မိနစ္၊ ၂၄စကၠန္႕တြင္ လသည္ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ ၅၄ ဒီဂရီ၊ ၂၀ မိနစ္ႏွင္႔ ၊ ေတာင္ လတၱီတြဒ္ ၂၃ဒီဂရီ  ၂၃မိနစ္တြင္ မာဒါဂါစကာ အနီးတြင္  လအၿပည္႔အစုံၾကတ္၍  လၾကတ္ၿခင္း၏ အလယ္သို႕ေရာက္လွ်က္ နံနက္ ၄နာရီ ၊ ၃၆ မိနစ္၊ ၄၈ စကၠန္႕တြင္ လသည္ အေရွ႕ ေလာင္ဂ်ီတြဒ္  ၂၉ဒီဂရီ ၊ ၁၃မိနစ္ႏွင္႔ ၊ ေတာင္လတၱီတြဒ္ ၂၃ဒီဂရီ ၃၂ မိနစ္တြင္ ေတာင္အာဖရိက  ကရက္စတိုရီး ယားၿမိဳ႕ အနီးတြင္ လၾကတ္ၿခင္းၿပီးဆုံးမည္။
လၾကတ္ခ်ိန္ စဆုံး ၃နာရီ ၃၀မိနစ္ၾကာၿပီး၊ သီးသန္႔အၿပည္႔၀ၾကတ္ခ်ိန္ (Duration of total obs curation) ၁နာရီ ၂၇ မိနစ္ၾကာၿမင္႔ မည္ၿဖစ္ပါသည္။

နိရာယနဇာတာၿဂိဳလ္ခြင္၌ ၿဗိစၧာရာသီမွ ဓႏုရာသီသို႔ စန္းေခၚ တနလာၤၿဂိဳလ္ လမင္းကူးေၿပာင္းခါစ ဓႏုရာသီ -၀-အံသာ-၅- လိတၱာတြင္ လၾကတ္ရာ မိႆရာသီ-(Ascendant) ၁၉ အံသာ- ၅၈ လိတၱာ၊ မူလနကၡတ္ႏွင္႔ ဓႏုစန္းယွဥ္၍ လၾကတ္ၿခင္းၿဖစ္သည္၊ ထိုလၾကတ္ၿခင္း၏ အက်ိဳးအၿပစ္ကို ဂရင္းနစ္စံခ်ိန္ အေနာက္ႏုိင္ငံသုံး နိရာယနဇာတာၿဂိဳလ္ခြင္အရ ၆-လအတြင္းအက်ိဳးအာနိသင္ ရွိသည္ဟု ၁၆၉၇ခုႏွစ္က စ၍ လန္ဒန္ၿမိဳ႕တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ႕ေသာ Foulsham’s Almanac ႏွင္႔ ၁၈၂၀ ခုႏွစ္က စတင္ထုတ္ေ၀ခဲ႕ေသာ Raphael’s Almanac ၊ ၁၈၃၀ခုႏွစ္လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွ ထုတ္ေ၀ ခဲ႕သည္႔ Zadkiel’s Almanac ၊ Raphael’s Mundane Astrology စာအုပ္မ်ားက တညီတညြတ္တည္း ဆုိထားၾကပါေသာ္လည္း။

ၿမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ အေရွ႕ႏိုင္ငံသုံး နိရာယနဇာတာၿဂိဳလ္ခြင္တုိ႕ႏွင္႔ တြက္ခ်က္ထားသည္႔ ကန္ဦးမူသံ ဒိ႒ၿပကၡဒိန္၊ ဆင္တဲမူ သံဒိ္႒ ၊ ဆရာကာလန္စန္၏ ေန႕စဥ္သုံး သံဒိ႒ ၊ နကၡတၱေ၀ဒ ပညာရွင္ ၀ဏၰေက်ာ္ထင္ ဆရာၾကီး ပ်ဥ္းမနား ဦးသန္းေမာင္၏ ေနၾကတ္ လၾကတ္ဆိုင္ရာ ေဟာေၿပာ ခ်က္မ်ားတြင္ ယခုကဲ႕သို႕ လၾကတ္ၿခင္းမ်ိဳးကို ၂လအတြင္း ဆိုးၿပစ္ေကာင္းက်ိဳးရွိေၾကာင္း မွတ္ သား ရပါသည္။

ယခုလၾကတ္မႈ႕၏ ႏုိင္ငံအလိုက္ ဆုိးက်ိဳးမွာ အေမရိကန္ၿပည္ေထာင္စု ႏွင္႔ ဆက္စပ္သည္႔ ၿပည္နယ္မ်ား ၊ ေတာင္အာဖရိက ေဒသတခ်ိဳ႕တုိ႕တြင္ မုန္တုိင္းမ်ား ၂လအတြင္း တုိက္ခတ္ ပါလိမ္႕မည္ ၊ ၿမန္မာ ႏုိင္ငံအတြက္ကား ရခုိင္ကမ္းလြန္ ႏွင္႔ မုတၱမ ေဒသမ်ားသို႕ မုန္တုိင္းမ်ား အရွိန္ၿပင္းစြာ ၀င္ေရာက္တုိက္ခတ္ၿပီး ကုန္းတြင္းပိုင္းတြင္ ပ်က္ၿပယ္ပါလိမ္႕မည္။ ၾသစေတးလ် ၿပည္နယ္မ်ားႏွင္႔ ၊ အိႏၵိယ ၿပည္နယ္ၾကီးမ်ားတြင္ မုန္တိုင္းမ်ား ဆက္တိုက္၀င္ေရာက္ၿပီး အနီးအပါး ႏိုင္ငံမ်ား ေဒသမ်ားသို႕ ေရြ႕လ်ားပါလိမ္႕မည္။ ၿမန္မာၿပည္တြင္ လွ်ပ္စီးမိုးၾကိဳး မ်ား မၾကာခဏ ၿဖစ္ေပၚခါ  ေနာက္ဆက္တြဲမုန္တုိင္းမ်ားပါ တိုက္ခတ္မည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

လူတဦးၿခင္း၏ ဆိုးက်ိဳးေကာင္းၿပစ္မွာ ေယဘုယ် အားၿဖင္႔ တနလာၤ သားသမီးမ်ား အထူးမေကာင္းဟု မွန္းဆရပါသည္၊ ဓာတ္လိုက္ၿခင္း၊ ယာဥၤတုိက္မႈ႕၊ အလုပ္အ ကိုင္ၾကပ္ တည္းၿခင္း၊ ေနရာေၿပာင္းေရြ႕ရၿခင္း၊ ႏွလုံး၊ သရက္ရြတ္၊ အူ ၊ စေသာ ၀မ္းတြင္း အနာေရာ ဂါမ်ားၿဖင္႔ ေဆးရုံတတ္၍ ေဆးကုသမႈ႕ခံယူေနသူ  ၿဖစ္ပါက အသုံးဆုံးရႈံးႏုိင္ပါသည္၊ ေဆးရုံတတ္ ေရာက္ ေန သူမဟုတ္ပါက ထိုေရာဂါမ်ားကို သတိထားရန္ၿဖစ္ပါသည္။

ေနၾကတ္လၾကတ္ ၿခင္းသည္ ၿဖစ္ေပၚသည္႔ ရာသီ ဘာ၀ႏွင္႔ဆုိင္သည္႔ ထူးၿခားမႈ႕ၿဖစ္မည္ဟု W Gorn old ေရးသားသည္႔ `ေနၾကတ္ လၾကတ္ သီအုိရီႏွင္႔ လက္ေတြ႕စာအုပ္´ကမိန္႕မွာ ထားသလို
ကမၻာေက်ာ္ အဂၤလိပ္နကၡတ္ေဗဒင္က်မ္းၿပဳဆရာၾကီးတစ္ဆူၿဖစ္ေသာ Alan leo ေရးသားၿပဳစုေသာ ေဗဒင္အဘိဓာန္ကို ဆက္လက္ၿပဳစုသူ V.E Robson က မူလဖြားဇာတာရွိလဂ္၊ စန္း (တနလာၤ)၊ တနဂၤေႏြၿဂိဳလ္ႏွင္႔ အၿခားၿဂိဳလ္မ်ား ၊ ၁၀ဘာ၀တို႕အေပၚ ေနၾကတ္ၿခင္းသည္ ဇာတာရွင္အတြက္ ထူး ၿခားမႈၿဖစ္ေစတတ္ၿပီး၊ မူလဖြားဇာတာရွိ ၿဂိဳလ္တလုံးအေပၚသို႕၊ ေကာဇာ ေနၾကတ္ လၾကတ္ ၿခင္းသည္  ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မည္ၿဖစ္သည္။

ေမြးဇာတာရွိ မူလၾကာသပေတး ၿဂိဳလ္အေပၚ ေနၾကတ္လၾကတ္ပါက တခါတရံ ေကာင္းက်ိဳးသက္ ေရာက္ေစၿပီး၊ မူလေသာၾကာၿဂိဳလ္ အေပၚ ၾကတ္လွ်င္ သာမန္ေကာင္းက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ႕ ရွိမည္ ၿဖစ္သည္၊ လဂ္၊ စန္း တနဂၤေႏြ ၿဂိဳလ္ေပၚသို႕ ေနလၾကတ္ၿခင္းသည္ အဆုိးဆုံးၿဖစ္သည္၊ ဇာတာရွင္ ၏ က်မ္းမာေရးကို ထိခုိက္ေစတတ္ၿပီး အသက္အႏၱရာယ္ကို ၿဖစ္ေစတတ္သည္ဟု ေဟာ ဆုိပါ  တယ္။

ၿမန္မာ နကၡတၱပညာရွင္ၾကီး ၀ဏၰေက်ာ္ထင္ ဆရာၾကီးပ်ဥ္းမနား ဦးသန္းေမာင္ကလည္း ၄င္းနည္း တူေဟာဆိုထားသည္ကို မွတ္သားရပါတယ္။ ထုိ႕အတြက္ ေၾကာင္႔ ယခုႏွစ္ လၾကတ္ၿခင္းသည္ တနလာၤသားသမီးမ်ား အတြက္ မေကာင္းသလို ၊ ေဖာ္ၿပပါ ႏုိင္ငံၾကီးမ်ား အတြက္ႏွင္႔ အမိၿမန္မာ ႏုိင္ငံ ရခုိင္ကမ္းလြန္ေဒသ မ်ားသည္လည္း မေကာင္းပါေၾကာင္း မွတ္သားမွိသမွ် ေဖာက္သယ္ ခ်လုိက္ရပါတယ္။

(အလားတူ လၾကတ္ၿခင္းမ်ိဳးကို လာမည္႕ဒီဇင္ဘာ ၁၀ရက္ေန႕တြင္ ထပ္မံ ၿဖစ္ေပၚအုံးမည္ဟု ဆရာကာလာစန္၏ ေန႕စဥ္ၿဂိဳလ္သြားၿပကၡဒိန္ (Ephemeris) (2011-2012) တြင္ေရးသား ေဖာ္ၿပ ထားပါတယ္)

ဘေလာ႔စာရႈ႕သူမ်ား ေ၀ဒဗဟုသုတ ကုံလုံၾကြယ္၀ပါေစေၾကာင္း ေငြလမင္းတို႕ ဆုမြန္ေတာင္းပါ တယ္၊ ရႊင္လန္းခ်မ္းေၿမ႕ၾကပါေစ။

4 comments:

မိုးယံ said...

လၾကပ္ရင္ေတာ့ ဟိုဘက္နည္းနည္း တိုးခိုင္းရမွာပဲ။

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

မိုးယံေကာ္မန္႕ဖတ္ျပီး အသံထြက္ေအာင္ရယ္လိုက္ရေသး
ရွာရွာေပါက္ေပါက္ေရးတတ္တယ္
လၾကပ္တာ ေစာင္႔ၾကည္႕ဦးမယ္ ေက်းဇူးပါ ေငြေမာင္ႏွံ

...အလင္းစက္မ်ား said...

လၾကတ္တာ အဲ့ေလာက္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ေပၚ ထိခိုက္တတ္မယ္လို ့ မေတြးမိဖူးဘူး။ ဗဟုသုတအတြက္ ေက်းဇူးပါ။

မဒမ္ကိုလည္း ဂရုစိုက္ပါ။ အရာရာ အဆင္ေျပၾကပါေစဗ်ား။

CTM said...

မိုးယံကဟိုဘက္တိုးထိုင္တာကိုမေခ်ာကဘာလို ့ရယ္တာလဲမသိဘူး။ ဒါေပမယ္ ့လၾကပ္တဲ ့ေကာင္းက်ိဳ း ဆိုးက်ိဳးေတြကိုေတာ့ဗဟုသုတအၿဖစ္မွတ္သားသြားပါတယ္။